http://eu2013.ie/media/eupresidency/styleassets/images/logo.pngConclusions adoptées traitant des obstacles à l'accès à l'éducation supérieure
Les ministres européens de l'éducation ont adopté aujourd'hui des conclusions sur la dimension sociale de l'éducation supérieure. Le conseil des ministres de l'éducation de l'UE à Bruxelles été présidé par le ministre irlandais de l'éducation et des compétences, Ruairí Quinn.
    «Je suis particulièrement enchanté par l'adoption de ces conclusions aujourd'hui. Il existe toujours de trop nombreux étudiants doués qui n'accèdent pas à l'éducation supérieure à cause de leur situation socio-économique, des systèmes d'orientation et de soutien insuffisants ou encore d'autres obstacles»
Lors du second et dernier Conseil «Éducation» qui aura lieu dans le cadre de la présidence irlandaise, les ministres européens de l'éducation se sont penchés sur l'importance d'assurer un accès à l'éducation supérieure plus équitable. Les conclusions adoptées s'appuient sur celles discutées en mai 2010 sous la présidence espagnole à propos de la dimension sociale de l'éducation et sur la formation en général.
Lors de la réunion du Conseil, le ministre M. Quinn a informé ses collègues européens sur les progrès des négociations concernant «Erasmus pour tous». Les délégués ont également discuté de l'initiative «Emploi des jeunes».
Pendant la réunion, les ministres ont débattu sur: «Garantir un corps enseignant de la plus haute qualité en vue de soutenir la réalisation de meilleurs résultats en matière d'apprentissage» et ont pu écouter des experts internationaux, Pasi Sahlberg, expert de l’éducation finnois et Christine Blower, présidente du comité syndical européen de l’éducation et secrétaire générale du syndicat national des enseignants.
Après cela, le ministre M. Quinn a indiqué: «Je suis particulièrement enchanté par l'adoption de ces conclusions aujourd'hui. Il existe toujours de trop nombreux étudiants doués qui n'accèdent pas à l'éducation supérieure à cause de leur situation socio-économique, des systèmes d'orientation et de soutien insuffisants ou encore d'autres obstacles. En plus d'augmenter le risque de chômage et d'exclusion sociale, cela représente un gaspillage inutile de potentiel humain. Les conclusions adoptées aujourd'hui traiteront cela et bénéficieront aux sociétés européennes.»
L'Irlande est à, la tête de ma présidence du Conseil de l'Union européenne, jusqu'au 30 juin.
Une liste de priorités législatives en matière d'éducation a été dressée à l'occasion de la présidence irlandaise. Elle comprend les éléments suivants:
• le règlement établissant le programme «Erasmus pour tous»;
• une nouvelle directive pour amender la directive 2005/36 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;
Le règlement sur le Fonds social européen (FSE) et le fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FGE)
• Une décision sur le programme stratégique de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et le règlement amendant celui de 2008 qui a établit l’EIT.
http://eu2013.ie/media/eupresidency/styleassets/images/logo.pngRochtain mhéadaithe ar ardoideachas - tosaíocht d’Airí Oideachais na hEorpa
Conclúidí glactha le dul i ngleic le bacainní ar ardoideachas

Ghlac Airí Oideachais na hEorpa Conclúidí inniu le rochtain ar ardoideachas a fheabhsú.  Aire Oideachais agus Scileanna na hÉireann, Ruairí Quinn TD, a bhí sa chathaoir ar
Chomhairle Airí  Oideachais an AE sa Bhruiséil.
Dhírigh Airí Oideachais na hEorpa ar an tábhacht atá le rochtain níos cothroime ar ardoideachas ag an dara cruinniú, agus an ceann deireanach, den Chomhairle Oideachas faoi Uachtaránacht na hÉireann. Na Conclúidí a glacadh, tógann siad ar na cinn a pléadh i mBealtaine 2010 faoi Uachtaránacht na Spáinne, ar ghné shóisialta an oideachais agus na hoiliúna go ginearálta.
Ag cruinniú na Comhairle, d’uasdátaigh an tAire Quinn a chomhghleacaithe Eorpacha ar dhul chun cinn na caibidlíochta ar “Erasmus do Chách”. Phléigh toscairí an Tionscnamh Óige freisin.
Le linn an chruinnithe phléigh na hAirí “Gairm  múinteoireachta den chaighdeán is airde a chinntiú chun bonn a chur faoi thorthaí foghlama níos fearr”, agus labhair saineolaithe idirnáisiúnta leo, Christine Blower, Ard-Rúnaí Aontas Náisiúnta na Múinteoirí, agus Pasi Sahlberg, Ard-Stiúrthóir Lárionad do Shoghluaisteacht agus Comhar Idirnáisiúnta na Fionlainne ar an ábhar seo.
Ina dhiaidh sin, dúirt an tAire Quinn: “Tá áthas ar leith orm gur ghlacamar leis na Conclúidí seo inniu. Tá an iomarca mac léinn fós nach bhfuil rannpháirteach san ardoideachas i ngeall ar a n-imthosca soch-eacnamaíocha, córais tacaíochta agus treorach nach leor, agus bacainní eile. Chomh maith le méadú ar riosca na dífhostaíochta agus an eisiaimh shóisialta, is cur amú gan ghá ar acmhainneacht dhaonna é sin. Rachaidh na Conclúidí a glacadh inniu i ngleic leis seo agus rachaidh siad chun sochair chuig sochaithe ar fud an AE. “
Tá Éire i mbun Uachtaránacht Chomhairle an AE go dtí 30 Meitheamh.
Aithníodh roinnt tosaíochtaí reachtacha san oideachas le linn na hUachtaránachta. Seo iad:
• Rialachán lena mbunaítear “Erasmus do Chách”
• Treoir nua le Treoir 2005/36 i ndáil le haitheantas na gcáilíochtaí gairmiúla a leasú
• Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)
• Cinneadh ar Chlár Oibre Straitéiseach um Nuáil na hInstitiúide Eorpaí um Nuáil agus Teicneolaíocht (EIT) agus Rialacháin lena leasaítear Rialachán 2008 lenar bunaíodh an EIT.