http://www.carif-poitou-charentes.asso.fr/Skins/CARIF/images/General/Menu/F1_1.jpgReconnaissance européenne des qualifications
Un arrêté détaille les éléments du dossier de demande de reconnaissance de sa qualification que doit remettre un ressortissant d’un État membre de l'Union européenne qui souhaite exercer la profession d’avocat en France au président du Conseil national des barreaux. Celui-ci peut décider de la nécessité d’un examen d’aptitude et précise la ou les matières (dans la limite de 4) sur quoi il doit porter parce qu'insuffisamment ou pas couvertes par la formation du candidat. Ces matières sont sélectionnées dans le programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). L’examen est organisé au moins une fois par an par le centre régional de formation. Arrêté du 18 septembre 2009.
http://www.carif-poitou-charentes.asso.fr/Skins/CARIF/images/General/Menu/F1_1.jpgEuropeiskt erkännande av kvalifikationer
Ett dekret anger detaljerna för ansökan om erkännande av hans kvalifikationer som skall överlämna en medborgare i en medlemsstat i unionen som önskar utöva advokatyrket i Frankrike ordförande för National Council of the Bars. Det kan besluta om behovet av ett kunskapsprov och säger ämnet (på gränsen 4) om vad det måste bero på otillräckligt eller inte omfattas av den utbildning av kandidater. Dessa material har valts i undersökningen kursplan av intyg om lämplighet som advokat (CAPA). Undersökningen hålls minst en gång per år av den regionala utbildningen centrum. Order of September 18, 2009. Mer...