Eric Besson a remis, le 14 janvier, au Premier ministre son introduction aux rapports du diagnostic stratégique France 2025. France 2025, pour lequel un site a été créé (http://www.france2025.fr) constitue un outil d’aide à la décision, en proposant une "cartographie" des évolutions possibles de notre environnement, notre société et notre économie. L'auteur expose 10 défis à relever.
Selon lui, des progrès ont été accomplis ces dernières années tant dans la formation initiale (pour la tourner davantage vers la vie professionnelle) que dans la formation continue (pour l’ouvrir à davantage de travailleurs, notamment par la VAE). Mais les parcours restent souvent bien trop segmentés pour constituer un parcours de formation tout au long de la vie. » L'auteur prône notamment « le cumul emploi-formation à tout âge et la formation tout au long de la vie. Cette solution aurait pour avantage de réduire le coût des accidents ou ruptures dans la trajectoire de vie (perte d’emploi, période d’inactivité), qui deviendraient à la fois des périodes de formation et de recherche active d’emploi.  Il déplore le cloisonnement des différentes organisations contribuant à la formation des individus.
Eric Besson, na 14 stycznia, premiera wprowadzenie do sprawozdania strategicznego diagnozy Francja 2025. Francja 2025 r., gdy witryna została utworzona (http://www.france2025.fr) to narzędzie do wspomagania decyzji, proponując "mapowania" możliwych zmian w naszym środowisku, społeczeństwa i naszej gospodarki. Autor przedstawia 10 wyzwań. Według niego, postępy zostały poczynione w ostatnich latach zarówno w szkolenia wstępnego (więcej na życie) i szkolenia (w celu otwarcia większej liczby pracowników, w tym poprzez VAE). Mais les parcours restent souvent bien trop segmentés pour constituer un parcours de formation tout au long de la vie. » Ale drogi są często zbyt podzielona na formę kształcenia przez całe życie. "Autor opowiada się za" połączenie szkolenia w każdym wieku i kształcenia przez całe życie. To rozwiązanie Zaletą zmniejszenia kosztów wypadków lub zakłóceń w ścieżce życia (utrata pracy, okresie bezczynności), który stał się zarówno okresy kształcenia i aktywnego poszukiwania zatrudnienia. On potępianej podziału różnych organizacji pomoc w pociągu osób. Suite...