20 janvier 2009

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), créée par la loi de programme pour la recherche est régie par différents textes officiels.
L’ensemble des rapports d’évaluation réalisés par l’AERES paraissent sur son site www.aeres-evaluation.fr au rythme de leur accomplissement.
L’AERES est organisée en 3 sections pour assurer la production des évaluations :
- la section des établissements, qui est en charge des évaluations des établissements ;
- la section des unités de recherche, qui est en charge des évaluations des unités de recherche ;
- la section des formations et diplômes, qui est en charge des évaluations des formations et diplômes (licences, masters, écoles doctorales...). 

The Agency for Assessment of Research and Higher Education (AERES), created by law program for research is governed by various official documents. All the evaluation reports made by the AERES appear on its site www.aeres-evaluation.fr the pace of their implementation. The AERES is organized into 3 sections to ensure the production of evaluations:
-- the establishments, which is responsible for scores of establishments;
-- the research units, is responsible for scores of research units;
-- the training and qualifications, which is conducting assessments of training and qualifications (licensing, masters, doctoral ...).

L'Agenzia di valutazione della ricerca e dell'istruzione superiore (AERES), creato dalla legge del programma di ricerca è regolato da vari documenti ufficiali. Tutte le relazioni di valutazione effettuate dal AERES appaiono sul suo sito www.aeres-evaluation.fr il ritmo della loro attuazione.
Il AERES è organizzato in 3 sezioni per garantire la produzione di valutazioni:
-- sezione degli stabilimenti, che è responsabile per i punteggi degli stabilimenti;
-- ricerca, è responsabile della valutazione di unità di ricerca;
-- la formazione e le qualifiche, che effettuerà le valutazioni della formazione e delle qualifiche (licenze, i comandanti di dottorato ...).

Agentura pro hodnocení výzkumu a vysokého školství (AERES), vytvořené podle zákona program pro výzkum se řídí různých úředních dokumentů. Všechny hodnotící zprávy, kterou AERES objeví na svém místě www.aeres-evaluation.fr tempo jejich realizace. V AERES je organizována do 3 body pro zajištění výroby hodnocení:
-- části zařízení, které je zodpovědné za výsledky ze závodů;
-- výzkumné jednotky, je odpovědný za výsledky výzkumné jednotky;
-- vzdělávání a kvalifikace, která se provádí hodnocení vzdělávání a kvalifikace (licencování, velitelů, doktorský ...).

Posté par pcassuto à 00:43 - - Permalien [#]